Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

Całuj mocno Przytul mnie Tutaj właśnie zgubię się Od zagłady ocal mnie
— Ralph Kaminski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 14 2020

Dłoń nie jest już tak kurczowo zaciśnięta na Twojej jak kiedyś. Czuje, że obsuwa się coraz bardziej i częściej. 
I trzymam się już tylko dlatego, bo wiem że jak się rozpadnę tym razem mogę już się nie pozbierać. Nie będzie już części, którą będę mogła dopasować do Twojej.
— exyz.soup.io
Reposted fromeXYZ eXYZ

February 16 2020

Całuj mocno Przytul mnie Tutaj właśnie zgubię się Od zagłady ocal mnie
— Ralph Kaminski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl